Treść artykułu

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W związku z obowiązkiem opublikowania sprawozdania finansowego za 2018 rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)., przesyłamy poniżej link do sprawozdania naszej jednostki:

https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1433032/SPS111.pdf